MIDPOINT center

Niekde v Europe

Links

Programs
MIDPOINT Intensive SK 2012

Synopsis

Pressburg – Pozsony – Bratislava. Tam, kde Dunajská ulica ústi do námestia, bolo kedysi známe mäsiarstvo a hostinec. Tu sa narodili tri generácie muţov: Johannes Feigl (1858), Géza Viola (1883) a Vojtech Violovský (1922).
V tomto meste, na tejto istej ulici, v tomto istom hostinci a jeho rodinných priestoroch - len v rôznych časoch - sa odohráva retrospektívny príbeh muţov, ktorí tu preţili svoje ţivotné osudy tak, ako si ich sami zvolili a ako im ich ovplyvnila a zamotala doba svojou históriu. Príbeh zápasov o vlastnú dôstojnú existenciu na pozadí vojen i zmien reţimov, príbeh, v ktorom ich hrdinov dobiehajú následky fatálnych rodových i cudzích rozhodnutí. (zkráceno)